Izsludināts Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

No 2022. gada 4. jūlija Saldus novada jaunieši (13 – 25 gadi) aicināti piedalīties Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Jaunieši darbībā”. To organizē Saldus Bērnu un jaunatnes centrs (Saldus BJC), finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.

Dalība projektu konkursā ir iespēja jauniešiem realizēt savas idejas, saņemot finansējumu vienam projektam līdz 400 EUR apmērā. Projektu konkursa kopējais budžets 2022. gadā ir 5000,00 EUR.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu Saldus novada jauniešu iniciatīvām, pilnveidot jauniešu zināšanas un attīstīt prasmes par projektu iesniegumu sagatavošanu un īstenošanu, veicināt jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un piederību Saldus novadam.

Projektu iesniedzēji un īstenotāji ir Saldus novada jaunieši (13 – 25 gadi), t.sk. skolu pašpārvalžu, interešu izglītības pulciņu, jauniešu māju u.c. interešu grupu dalībnieki. Projekta darba grupas sastāvā jābūt vismaz 2 jauniešiem. Jaunieši projektā drīkst piesaistīt projekta konsultantu – Saldus novada jaunatnes darbinieku, Saldus novada organizācijas pārstāvi, kas veic darbu ar jaunatni, skolotāju, vecāku u.c., kurš motivē, atbalsta, sniedz padomus jauniešiem, rakstot un realizējot projektus.

Jauniešu iniciatīvu projektu mērķauditorija ir jaunieši (13 – 25 gadi).

Jauniešu izstrādāto projektu ietvaros jāaptver vismaz 3 no atbalstāmajām darbībām:

  • projekta rezultāts ir praktisks ieguldījums un paliekoša vērtība vietējai kopienai un Saldus novadam kopumā;
  • jauniešu emocionālās labsajūtas un labbūtības veicināšana;
  • jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana un uzlabošana jauniešu pulcēšanās vietās;
  • veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana;
  • tehniskās jaunrades un uzņēmējspējas stiprināšana;
  • iespējas jauniešu brīvā laika lietderīgai pavadīšanai;
  • lokālpatriotisma un piederības sajūtas pilsētai, novadam stiprināšana jauniešos;
  • vietējo cilvēku un materiālo resursu iesaiste projekta īstenošanā;
  • digitālo rīku un citu attālināto risinājumu izmantošana aktivitātēs.

Projektu īstenošanu var paredzēt no 2022. gada 1.augusta līdz 2022. gada 31.oktobrim.

Projekta pieteikums sastāv no veidlapas, budžeta tāmes, pielikumiem un līdz 2 min gara video par projekta ideju, tas jāiesniedz gan drukātā versijā (sakarā ar Saldus BJC ēkas remontu, pieteikumi jānes uz Saldus jauniešu māju, Lielā iela 3C, Saldus, LV – 3801), gan elektroniski – nosūtot uz e-pasta adresi saldus.bjc@saldus.lv . Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 19.jūlijs līdz plkst. 15:00.

Plašāka informācija par projekta konkursu konkursa nolikumā, pielikumos – projektu vērtēšanas kritēriji, projekta veidlapa, budžeta tāme.

Lai pilnveidotu jauniešu zināšanas par projekta iesniegumu sagatavošanu, iepazīstinātu ar projektu konkursa nolikumu un veidlapām, 2022. gada  12. jūlijā no plkst. 12:30 – 16:30 Saldus jauniešu mājas konferenču zālē tiek rīkotas jauniešu, projektu iesniedzēju apmācības neformālās izglītības treneres vadībā. Savu dalību iepriekš pieteikt līdz 2022.gada 11. jūlija plkst. 12:00, aizpildot tiešsaistes anketu: ieej.lv/Apmacibas.

Jautājumi un papildus informācija: 28673304, laura.uzele@saldus.lv (Laura Ūžele, Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā).

Lai radošas idejas un veiksmīga projektu rakstīšana – Saldus novada jaunieši ir JAUNIEŠI DARBĪBĀ!

Informāciju sagatavoja
Laura Ūžele
Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā

 

NOLIKUMS

VEIDLAPA

BUDŽETA TĀME

ATSKAITE