Līdz 10.jūlijam norit Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Saldus novada jaunieši (vecumā 12 – 25 gadi) aicināti piedalīties Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Jaunieši darbībā 2024”. To organizē Saldus Bērnu un jaunatnes centrs (Saldus BJC), finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.

Dalība projektu konkursā ir iespēja jauniešiem realizēt savas idejas, saņemot finansējumu vienam projektam līdz 400 EUR apmērā. Projektu konkursa kopējais budžets ir 5000,00 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2024. gada 10. jūlija plkst. 15:00.

Projektu īstenošanu var paredzēt no 2024. gada 22. jūlija līdz 2024. gada 21. oktobrim.

Projekta pieteikums sastāv no veidlapas, budžeta tāmes, pielikumiem un līdz 2 min gara video par projekta ideju, tas jāiesniedz gan drukātā versijā (Saldus BJC, Lielā iela 3B, Saldus, LV – 3801), gan elektroniski – nosūtot uz e-pasta adresi saldus.bjc@saldus.lv .

Plašāka informācija par projekta konkursu nolikumā, pielikumos arī – projektu vērtēšanas kritēriji, projekta veidlapa, budžeta tāme.

Lai pilnveidotu jauniešu zināšanas par projekta iesniegumu sagatavošanu un to, kā ideju pārvērst projektā, 2024. gada 3. jūlijā, plkst. 16:30 – 20:00, Saldus jauniešu mājas 2. ieejā (Lielā iela 3C, Saldus) tiek rīkotas jauniešu, projektu iesniedzēju apmācības.

Dalību apmācībās iepriekš pieteikt līdz 2024. gada 2. jūlija plkst.12:00, aizpildot tiešsaistes anketu: ieej.lv/apmacibas24 .

Īsumā par projektu konkursu:

Projektu konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu Saldus novada jauniešu iniciatīvām, pilnveidot jauniešu zināšanas un attīstīt prasmes par projektu iesniegumu sagatavošanu un īstenošanu, veicināt jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un piederību Saldus novadam.

Jauniešu iniciatīvu projektu iesniedzēji un īstenotāji ir Saldus novada jaunieši (12 – 25 gadi), t.sk. skolu pašpārvalžu, interešu izglītības pulciņu, jauniešu māju u.c. interešu grupu dalībnieki. Projekta darba grupas sastāvā jābūt vismaz 2 jauniešiem. Jaunieši projektā drīkst piesaistīt projekta konsultantu – kurš motivē, atbalsta, sniedz padomus jauniešiem, rakstot un realizējot projektus.

Jauniešu iniciatīvu projektu mērķauditorija ir jaunieši (12 – 25 gadi).

Jauniešu izstrādāto projektu ietvaros jāaptver vismaz 3 no atbalstāmajām darbībām:

  • projekta rezultāts ir praktisks ieguldījums un paliekoša vērtība vietējai kopienai un Saldus novadam kopumā;
  • jauniešu emocionālās labsajūtas un labbūtības veicināšana;
  • jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana un uzlabošana jauniešu pulcēšanās vietās;
  • jauniešu līdzdalības un izpratnes par dažādiem līdzdalības veidiem veicināšana jauniešos;
  • iespējas jauniešu brīvā laika lietderīgai pavadīšanai;
  • veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana;
  • digitālo un medijpratības prasmju pilnveide, to pielietošana dzīvē;
  • lokālpatriotisma un piederības sajūtas pilsētai, novadam stiprināšana jauniešos;
  • vietējo cilvēku un materiālo resursu iesaiste projekta īstenošanā.

Vairāk informācijas – projektu konkursa nolikumā (pielikumā).

Jautājumi un papildus informācija: 28673304, laura.uzele@saldus.lv (Laura Ūžele, Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā).

Lai radošas idejas un veiksmīga projektu rakstīšana – Saldus novada jaunieši ir JAUNIEŠI DARBĪBĀ!

Informāciju sagatavoja
Laura Ūžele
Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā

 

Veidlapa šeit.

Nolikums šeit.

Budžeta tāme šeit.

Vērtēšanas kritēriji šeit.