Metodiskais atbalsts

Dace Vaļko
Saldus  BJC direktores vietniece izglītības jomā
Virzieni: Mūsdienu deja, folklora, mūzika, teātra māksla, tehniskā jaunrade, vides izglītība, vizuālā māksla
e-pasts: dace.valko@saldus.lv
Kontakttālrunis: 63822105

Inese Buša
Izglītības metodiķe
Virziens: tautas dejas
e-pasts: inesebusa@inbox.lv

Gunta Dravniece
Izglītības metodiķe
Virziens: audzināšana
e-pasts: gunta.dravniece@saldus.lv

Informācija par jaunatnes darbību Saldus novadā -  www.saldusjauniesiem.lv